står öppet för såväl konstnärliga som akademiska forskare, verksamma vid eller utanför de akademiska institutionerna. Seminariet har ett "editorial board" som består av författarna till titlarna i vår skriftserie.Forskarseminariet samlas till helgträffar med utgånspunkt i aktuella forskningsprojekt. Seminarierna hålls på olika platser i Stockholm. FSL:s forskarseminarium stöds av Svenska Akademien.

söndag 5 februari 2017

Välkoma till föreläsning 2 av 18 i serien KRITIKEN SOM KONST- OCH KUNSKAPSFORM

Onsdagen den 22 Februari kl. 19.00 talarPamela Schultz Nybacka
under rubriken 

Bokvärldens gester och litteraturernas spel. Om skiften i logik, värde och kapital. Lokal: Kritiklabbet/”Ljusgården”, Sveavägen 56.OBS! Anmäl deltagande genom att sända ett mail till magnuswo.fsl@gmail.com Skriv ”Kritikföreläsning” i ämnesraden.


Pamela Schultz Nybacka är forskare och lektor vid Institutionen för Samhällsvetenskaper vid SH Hon ansvarar för Konst, Kultur och Ekonomi-programmet vid SH samt utbildningen i Förlagskunskap vid SU.  2011 doktorerade hon på  avhandlingen Bookonomy - The Consumption Practice and Value of Book Reading (se: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:409635/FULLTEXT01.pdf ) . Hennes senaste bok Samhälle och litteratur på regional nivå. Om den utökade satsningen på litteratur i Uppsala län utkom i januari 2017.Detta är den andra av sammanlagt aderton föreläsningar under två år. Föreläsningarna skall ge teoretiskt stoff och inspiration till det praktiska arbetet kring kritik som bedrivs inom FSL och KRITIKLABBET. Vårens föreläsningar ägnas temat ”Kritiken i den nya offentligheten”. Föreläsningarna vänder sig till den intresserade allmänheten, till forskare och studenter verksamma vid alla de högskolor, universitet och institutioner med vilka FSL samarbetar, samt till verksamma kritiker, författare och konstutövare. De 18 föreläsningarna kommer att samlas i två volymer av FSL:s skriftserie. Varje föreläsning följs av samtal kring det sagda under ledning av Magnus William-Olsson. Nästa föreläsning i serien äger rum på samma plats den 22 feb.


FSL tackar Svenska Akademien vars ekonomiska stöd gör föreläsningsserien möjlig.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar